POISTENIE VÝDAVKOV

V neočakávaných životných situáciách poisťovňa uhradí priamo Vám alebo Vašej rodine po dobu poistnej udalosti za každý mesiac 66 €, alebo jednorazovo uhradí 1660 €.

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov podľa Vašich potrieb:

 • Balíček Plus poskytuje poistné krytie pre prípady:
  • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
  • invalidity následkom choroby či úrazu
  • smrti úrazom
 • Balíček Premium poskytuje poistné krytie pre prípady:
  • straty príjmu zo zamestnania či podnikania
  • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
  • invalidity následkom choroby či úrazu
  • smrti úrazom
 • Balíček Štandard poskytuje poistné krytie pre prípady:
  • invalidity následkom úrazu
  • smrti úrazom

Platnosť poistenia

Poistený ste odo dňa nasledujúceho po prvom čerpaní z Premia karty a poistenie trvá po celý čas platnosti úverovej zmluvy.

Poistné riziko Čiastka plnenia
pracovná neschopnosť
(trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní)
66 € po dobu trvania pracovnej neschopnosti max. 6 mesačných plnení
strata zamestnania
(trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registracie na prislušnom úrade práce)
66 € mesiac po dobu trvania nezamestnanosti max 6 mesačných plnení
invalidita 1660 € jednorazovo
smrť úrazom 1660 € jednorazovo

POISTENIE ZNEUŽITIA KARTY

Nakupujte bez obáv, že Vám kartu niekto ukradne a zneužije. Poistenie kryje finančnú škodu vzniknutú zneužitím karty pri jej odcudzení alebo strate, a to do 48 hodín pred blokáciou karty. Poistený ste aj v prípade násilného trestného činu vedúceho k nútenému výberu a odcudzeniu hotovosti. Navyše poistenie uhradí aj náklady na opätovné zaobstaranie mobilného telefónu, dokladov a kľúčov odcudzených spolu s kartou.

Poistenie zneužitia karty poskytuje poistné krytie pre prípady:

 • finančnej škody následkom zneužitia karty
 • odcudzenia mobilného telefónu
 • straty/odcudzenia kľúčov
 • straty/odcudzenia dokladov

Platnosť poistenia

Poistený ste odo dňa nasledujúceho po prvom čerpaní z Premia karty a poistenie trvá po celý čas platnosti úverovej zmluvy.

Poistné riziko Číastka plnenia
finančná škoda následkom zneužitia karty až 100 € + poplatok za vydanie novej karty
odcudzenie mobilného telefónu až 75 €
strata/odcudzenie kľůčov až 66.50 €
strata/odcudzenie dokladov až 66.50 €

 

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12.4.2017

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušenie prevádzky, vznik invalidity alebo smrť.Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov podľa Vašich potrieb:

 • Balíček Extra poskytuje poistné krytie pre prípady:
  • Straty zamestnania
  • Prerušenie prevádzky v dôsledku živlu
  • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu
  • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP
  • Smrť v dôsledku choroby či úrazu
 • Balíček Classic poskytuje poistné krytie pre prípady:
  • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu
  • Hospitalizácia v dôsledku úrazu
  • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydání průkazu ŤZP
  • Smrť v dôsledku choroby či úrazu
 • Balíček Basic poskytuje poistné krytie pre prípady:
  • Hospitalizácia v dôsledku úrazu
  • Invalidita v dôsledku úrazu/ vydanie preukazu ŤZP
  • Smrť v dôsledku úrazu

Čo hradí poisťovňa?

Poistený ste odo dňa nasledujúceho po prvom čerpaní z Premia karty a poistenie trvá po celý čas platnosti úverovej zmluvy.

Poistné riziko Čiastka plnenia
pracovná neschopnosť
(Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa od vzniku poistnej udalosti)
Mesačná splátka - až 12 splátok úveru
strata zamestnania
(Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60  dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa od vzniku poistnej udalosti)
Mesačná splátka až - 12 splátok úveru
Hospitalizácia v dôsledku úrazu
(Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni)
Mesačná splátka až - 12 splátok úveru
Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
(Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní)
Mesačná splátka - 1 splátka úveru
Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu
(Vznik invalidity III. stupňa v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému)
Zostatok dlhu
Smrt v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu
(Poistnou udalosťou je smrť poisteného)
Zostatok dlhu